501 732 043
REGULAMIN  SKLEPU WWW.MILITARNI.SKLEP.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego www.militarni.sklep.pl , zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  1. Sklep internetowy www.militarni.sklep.pl działa pod marką przedsiębiorstwa

    PHU POLGAZ Marek Grzebski, z siedzibą w Olsztynie,

    ul. 5.Wileńskiej Brygady AK 19/55, kod pocztowy 10-601, REGON: 510219657,NIP: 7390507175.

  2. Sklep internetowy militarni.sklep.pl ma swoją siedzibę w Olsztynie,

    ul. Lubelska 44, kod pocztowy 10-409 Olsztyn

II. INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

b) nie zawierają kosztów dostawy

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Produkt sprzedawany w sklepie internetowym militarni.sklep.pl  jest produktem gotowym do wysyłki, fabrycznie nowym .

5. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Podczas składania zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

a) wybrać towar lub towary będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

b) wybrać sposób dostarczenia towaru

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z dostawcą

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

e) wybrać sposób płatności za zamówienie

f) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”

g) opłacić zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności

5. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym. Wysłane przez Sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Przelew bankowy , pobranie przez kuriera lub gotówka.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

8. W przypadku wybranych towarów w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo, gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

11. W sytuacjach zawartych w powyższych pkt. 6 i 7 Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia. Klient ma następujące możliwości do wyboru:

a) częściowa realizacja zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne i dokonuje zwrotu całkowitej należności za niezrealizowaną część zamówienia; zwrotu Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta

b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia i dokonuje zwrotu całkowitej należności za zamówienie; zwrotu należności Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta

c) realizacja zamówienia poprzez zamianę niedostępnych towarów na inne dostępne w tej samej, niższej (zwrotu różnicy w cenie Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta) lub w wyższej cenie (dopłaty różnicy Klient dokonuje niezwłocznie po podjęciu decyzji poprzez przelew bankowy).

12. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny towar zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji lub gdy zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

14. Czas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym wynosi od 1 do 14 dni licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie. W przypadku, gdy Klient składa zamówienia na więcej niż jeden towar, zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki lub odbioru zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

15. O czasie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

  1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie internetowym.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Zamówienia realizowana jest za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej.

2. Koszty oraz czas dostawy szczegółowo określone są na Stronie Internetowej.

3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową.

4. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

5. Sprzedający nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia zamówienia. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

7. Faktura VAT lub paragon zostanie wysłany wraz z towarem.

8. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji. Zdjęcia uszkodzeń również pomogą w procesie reklamacji.

  1. W przypadku wybranych towarów w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy zamówienia.

V. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email: polgazolsztyn@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Adres to:PHU Polgaz Marek Grzebski ul. 10-601 Olsztyn ul.5.Wileńskiej Brygady AK 19/55

2. Reklamacja powinna zawierać:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji
-krótki opis uzasadniający reklamację.

3. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca w ciągu 7 dni dokonuje zwrotu całości środków pieniężnych na konto bankowe, z którego dokonana została płatność przez Kupującego.

5. Ponadto zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

VI. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie lub poprzez adres mailowy polgazolsztyn@wp.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia doręczenia zamówienia Klientowi.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

Rzecz dostarczona w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na uszkodzenia produktu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający w terminie 7 dni dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony Towar należności Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.

5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów Konsumenckich – Sprzedający zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów w przypadku gdy odmówimy przyjęcia reklamacji. Informacje na temat podmiotów które będą mogły rozwiązać spory znajdziesz na stronie urzędu – UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronie urzędu Klient znajdzie aktualne informacje na temat strony internetowej gdzie może przystąpić do rozwiązania sporu online.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik na Stronie Internetowej wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować się ze Sprzedającym poprzez adres e-mail polgazolsztyn@wp.pl lub formularz internetowy zawarty na stronie militarni.sklep.pl


ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER